ICCX Central Europe 2019 - Program konferencji

comingSoon

Beton samozagęszczalny modyfikowany włóknami stalowymi

Streszczenie: Beton samozagęszczalny modyfikowany włóknami oferuje interesujące możliwości w dziedzinie projektowania konstrukcji. Samozagęszczalny charakter mieszanki powoduje, że mechaniczne zagęszczanie, które wiąże się z takimi niedogodnościami jak hałas i pył, staje się zbędne. Ponadto można zrezygnować przynajmniej z części zbrojenia, gdyż jego rolę przejmują stalowe włókna zawarte w mieszance betonowej. Na podstawie badań stwierdzono, że istnieje zależność między gęstością upakowania ziaren mieszanki betonowej a geometrią włókien i ich ilością. Właściwości samozagęszczalne mieszanki uzyskuje się, gdy geometria włókien i ich ilość, a także stosunek kruszywa drobnego do grubego spełniają szereg warunków granicznych. Beton modyfikowany włóknami o właściwościach samozagęszczalnych jest możliwy do uzyskania od wytrzymałości na ściskanie wynoszącej 60 MPa. Wykonano badania pilotażowe obejmujące sprężone ścianki szczelne i segmenty tuneli. W obu przypadkach zaobserwowano, że sposób betonowania wpływa na kierunek ułożenia włókien. Nie powinno się tego postrzegać jako wady, lecz raczej potraktować jako wyzwanie, by wykorzystać tę właściwość do optymalizacji parametrów prefabrykowanych elementów betonowych. Najbardziej zaawansowanym rodzajem betonu samozagęszczalnego jest tak zwany beton ultrawysokowartościowy modyfikowany włóknami (Ultra High Performance Fibre Concrete, UHPFRC). Uzyskanie klasy wytrzymałości nawet do C180 nie stanowi problemu, nawet w połączeniu z dozowaniem krótkich stalowych włókien wynoszącymi do 2,0% objętości. Powyższe właściwości otwierają drogę specjalnym zastosowaniom. Wysoka wytrzymałość betonu pozwala tworzyć smukłe i eleganckie konstrukcje. Silnie zagęszczona struktura materiału gwarantuje długi okres użytkowania i niskie koszty utrzymania konstrukcji. Właściwości samozagęszczalne w połączeniu z dodatkiem włókien umożliwiają produkcję elementów betonowych o wyjątkowych kształtach, spełniających wysokie wymagania architektoniczne. Kosztu takich konstrukcji nie powinno się oceniać na podstawie ceny 1 m3 tego specjalnego betonu, ale w oparciu o całkowite koszty projektu, łącznie z kosztami utrzymania konstrukcji przez cały okres jej użytkowania.

Joost Walraven uzyskał tytuł magistra na Politechnice w Delft w 1972 r. oraz stopień doktora w 1980 r. Następnie pracował jako inżynier konsultant w firmie Corsmit Consulting Engineers w Hadze. W 1985 r. został profesorem konstrukcji betonowych na Politechnice w Darmstadt w Niemczech. W 1990 r. został profesorem konstrukcji betonowych na Politechnice w Delft, gdzie wykładał do 2012 r., w którym przeszedł na emeryturę. Od tamtej pory jako inżynier konsultant świadczy usługi doradcze w przemyśle betonowym, między innymi także dla holenderskiego rządu. Należał do zespołu projektowego ds. eurokodu 2 dotyczącego konstrukcji betonowych, opublikowanego w 2004 r. Ponadto był prezesem Międzynarodowej Federacji Betonu fib w latach 2000 – 2002 i członkiem Specjalnej Grupy Zadaniowej fib nr 5, która wydała normę wzorcową fib dla konstrukcji betonowych w 2010 r.  

Joost Walraven, Niderlandy

Betonowe nawierzchnie drogowe i użytkowe na przykładach rozwiązań Lafarge

Nieustannie zmieniające się środowisko i coraz większa presja innowacji wywierana na projektantach i architektach opracowujących projekty dróg i innych nawierzchni prywatnych, publicznych i komercyjnych to czynniki wpływające na zastosowanie nowych rozwiązań materiałowych. Rozwiązania oferowane w Polsce przez firmę Lafarge stanowią odpowiedź na te wymagania w obszarze trwałości, estetyki, wartości użytkowej i możliwości dopasowania do indywidualnych wymagań projektowych. Wśród tych rozwiązań są betony dla nawierzchni dróg szybkiego ruchu, wyróżniające się doskonałymi parametrami użytkowalności i trwałości, betony dla obiektów parkingowych oraz innych nawierzchni prywatnych, publicznych i komercyjnych, betony dla terenów zielonych, ścieżek rowerowych i skateparków. Wykorzystujemy naszą wiedzę technologiczną w dziedzinie właściwości materiałów do efektywnego wspierania inwestycji w tego rodzaju projekty. Polega to na tym, że aktywnie uczestniczymy w całym procesie inwestycji, począwszy od opracowania pierwszego konceptu projektu aż po jego ostateczną realizację, łącznie z zarządzaniem architekturą. W ramach ICCX zostaną szczegółowo przedstawione rozwiązania technologiczne oferowane dla tych zadań, łącznie z przykładami wsparcia i realizacji projektów.

Bogusław Lasek – absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Od 2003 roku związany z produkcją i dystrybucją wyrobów budowlanych. Pracę w Lafarge rozpoczął w 2008 roku jako Technolog Betonu. Obecnie jest odpowiedzialny za technologię i jakość betonów i kruszyw w segmencie Budownictwo.  

Bogusław Lasek, Polska

Beton towarowy według PN-EN 206 - Krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

Rok 2017 dla producentów betonu towarowego wiąże się z szeregiem zmian podyktowanych zmianami w regulacjach prawnych. Nowe regulacje wymagają od producentów posiadania udokumentowanego, a dla betonu konstrukcyjnego również certyfikowanego systemu zakładowej kontroli produkcji. W prezentacji zostaną omówione najważniejsze obszary związane ze zmianą regulacji prawnych, szczególnie w odniesieniu do wymagań stawianych producentom. Prezentacja obejmuje analizę wymaganych dokumentów, jakie powinny towarzyszyć wyrobowi budowlanemu tj. krajowa deklaracja właściwości użytkowych oraz informacje towarzyszące oznakowaniu znakiem budowlanym. Dla wyrobów objętych krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości użytkowych 2+ zwrócono uwagę na konieczność posiadania krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji.

dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz Od 2010 roku Dyrektor Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o. W latach 2000-2009 pracownik Instytutu Techniki Budowlanej 2000r - Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 2006r – uzyskała tytuł dr nauk technicznych w zakresie budownictwa na podstawie rozprawy dotyczącej czynników decydujących o kompatybilności w układzie cement-superplastyfikator. Zainteresowania naukowe: chemia i technologia mineralnych materiałów wiążących, technologia i projektowanie betonów zwykłych i specjalnych.

Grażyna Bundyra-Oracz, Polska

Beton architektoniczny – od specyfikacji do wykonania

Wzrastające zainteresowanie betonem architektonicznym w Polsce, jakie możemy obserwować w ostatnich latach sprawia, że coraz większa ilość architektów i inwestorów chce zastosować ten produkt w swoich projektach. Pojawiające się informacje o zrealizowanych w Polsce i to zrealizowanych z sukcesem obiektach, w których beton architektoniczny jest wiodącym materiałem również powodują wzrost liczby inwestycji, gdzie materiał ten ma stanowić o wizualnym odbiorze budynku. O powszechności zastosowania betonu architektonicznego może świadczyć fakt, że zaprojektowane lub już wykonywane muzea w Warszawie i okolicach jako podstawowy budulec wykorzystują beton architektoniczny.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od 1998 roku zajmuje się technologią betonu, początkowo jako technolog, później kierownik regionu w dziale jakości betonu i kruszyw firmy Cemex Polska Sp. z o.o.., następnie dyrektor działu jakości i technologii w firmie Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Obecnie prowadzi działalność doradczą w zakresie betonu architektonicznego i betonów specjalnych dla architektów, wykonawców, inwestorów w firmie Technologia Betonów Architektonicznych i Specjalistycznych.

Uczestniczył w realizacji wielu obiektów z zastosowaniem betonu architektonicznego pełniąc funkcję doradcy, technologa betonu architektonicznego oraz nadzorując proces produkcji, dostawy i wbudowania mieszanki betonowej. Współpracował z biurami architektonicznymi jako konsultant oraz autor specyfikacji betonu architektonicznego dla nowo powstających obiektów (np. Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Sztuki Współczesnej). Jestem także autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu betonu architektonicznego i betonu samozagęszczalnego, m.in. jedynej na polskim rynku monografii opisującej aspekty związane z projektowaniem, wykonywaniem, naprawami i odbiorem betonu architektonicznego pt. Beton architektoniczny – wytyczne techniczne.

Krzysztof Kuniczuk, Polska

Zastosowanie włókien syntetycznych w produkcji rur betonowych

Zastosowanie rur z betonu modyfikowanego włóknami do wykonania systemów kanałów ściekowych sprawdziło się zarówno z technicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia. Rozwiązanie jest skuteczne w szczególności w odniesieniu do rur o średnicach nominalnych wynoszących od DN300 do DN1000 mm. Na szczęście norma EN 1916:2002 reguluje kwestię zastosowania betonu modyfikowanego włóknami stalowymi do wytwarzania tego typu rur. Jednak nie obejmuje ona zastosowania włókien polipropylenowych, chociaż stanowią one również ciekawą alternatywę w przypadku rur narażonych na agresywne działanie czynników zewnętrznych. Celem niżej opisanego badania było: (1) Zaproponowanie i kalibracja wzoru przy pomocy wyników trzech testów „EdgeBearingTests” służących pomiarowi rur z betonu modyfikowanego włóknami obu rodzajów oraz (2) porównanie różnych alternatywnych metod zbrojenia (prętami stalowymi, włóknami stalowymi oraz włóknami polipropylenowymi) pod kątem trwałości (ekonomiczności, aspektów środowiskowych i społecznych) dla rur o średnicach nominalnych do DN1000 mm i różnych klasach wytrzymałości.

Albert de la Fuente posiada stopień naukowy doktora budownictwa i jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Środowiska Politechniki Katalońskiej w Barcelonie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na optymalizacji konstrukcji betonowych, projektowaniu betonu modyfikowanego włóknami, charakterystyce tego materiału, a także na aspektach związanych z wielokryterialnym podejmowaniem decyzji przy ocenie zrównoważenia. Opublikował ponad 45 artykułów naukowych w renomowanych międzynarodowych czasopismach branżowych. W ciągu ostatnich 5 lat pod jego kierownictwem powstało 6 prac doktorskich i 30 prac magisterskich. Jest współzałożycielem spin-offu Smart Engineering.

Albert de la Fuente Antequera, Hiszpania

O konstrukcjach: Żelbetowe systemy odwodnień – wyzwania związane z technologią produkcji i wdrażaniem na rynek

W przeciwdziałaniu osadzaniu się cząstek stałych w kanalizacji ściekowej sprawdzają się elementy ze specjalnie ukształtowanym dnem, które umieszczane są w dnie kanałów i przewodów rurowych o swobodnym przepływie. W ramach projektu badawczego naukowcom z IAB Weimar gGmbH udało się uzyskać tego rodzaju elementy, które następnie zintegrowali z rynnami szczelinowymi DN 300 z żelbetu, zdolnymi wytrzymać duże (D400) i bardzo duże (F900) obciążenia. Wyniki szeroko zakrojonych badań nad osadzaniem się cząstek stałych, prowadzonych w laboratorium testów przepływu IAB dowodzą, że kanały burzowe z elementami ze specjalnie ukształtowanym dnem dają pozytywne efekty pod względem sedymentacji w porównaniu z kanałami z elementami o gładkiej powierzchni, nawet przy niskim strumieniu przepływu (~25 % maksymalnego obciążenia).

Dr inż. Rolf Lohse: 1998 do 2004 studiował inżynierię procesu na Uniwersytecie Technicznym Chemnitz; 2010 doktorat; 2004 do 2011 pracownik naukowy w Katedrze Termodynamiki Technicznej na Uniwersytecie Technicznym Chemnitz; od października 2011 pracownik naukowy w Instytucie Technologii Prefabrykacji i Konstrukcji Prefabrykowanych Weimar (obecnie IAB – Institute of Applied Construction Research Weimar gGmbH) w obszarze symulacji.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rolf Lohse, Niemcy

Budownictwo prefabrykowane w Europie Środkowej: Doświadczenie z Węgier i Rumunii

Po upadku reżimu komunistycznego w państwach Europy Środkowej (między innymi na Węgrzech i w Rumunii), przemysł prefabrykacji betonu, który charakteryzował się produkcją masową funkcjonalnych, ale mało atrakcyjnych budynków, zmienił się diametralnie. Zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych zaczęło odgrywać coraz większą rolę nie tylko w konstrukcjach szkieletowych hal o dużej rozpiętości, ale również w budownictwie mieszkaniowym. Problemy, z jakimi spotyka się branża budowlana, np. niedobór siły roboczej, można rozwiązać opracowując nowe materiały i systemy konstrukcyjne. Są to jedne z czynników, które powodują rozwój branży.

Zsolt Kovacs (ur. 1991), magister budownictwa, ukończył studia licencjackie na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Techniczno-Ekonomicznego w Budapeszcie w 2013 r., a następnie w 2016 r. uzyskał tytuł magistra budownictwa na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu w Stuttgarcie. Od 2016 r. pracuje jako specjalista w dziale badań i rozwoju firmy ASA Hungary. ASA CONS ROMANIA (Consolis Group) jest krajowym liderem w dziedzinie prefabrykowanych elementów betonowych i ciężkich konstrukcji przemysłowych w Rumunii, zatrudniającym 175 pracowników, natomiast ASA EPITOIPARI KFT (Consolis Group) jest siostrzaną spółką tego przedsiębiorstwa na Węgrzech, prowadzącą analogiczną działalność w podobnej skali jak spółka rumuńska. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zsolt Kovacs, Węgry

Mieszkanie Plus – rola nowoczesnych technologii budowlanych w realizacji programu

BGK Nieruchomości S.A. jest spółką zależną Banku Gospodarstwa Krajowego, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. BGK Nieruchomości S.A. wzmacnia potencjał ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Naszą misją jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. Działamy na zasadach komercyjnych, bez angażowania pieniędzy podatników.

Mieszkanie Plus to program zakładający m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności. Inwestycje mieszkaniowe są realizowane na zasadach rynkowych, na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz inwestorów prywatnych.

Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej i University of Illinois w USA. W latach 1993–2007 zarządzał spółką odpowiedzialną za naprawę nawierzchni kolejowych i usługi ogólnobudowlane. W 2016 roku pełnił funkcję członka zarządu do spraw inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Od 2007 do 2013 roku był prezesem Portu Lotniczego Lublin S.A.. W tym czasie spółka zrealizowała największą w województwie lubelskim i pierwszą na tę skalę inwestycję w Polsce po 1989 roku – budowę i uruchomienie międzynarodowego lotniska w Lublinie (projekt został zrealizowany w zapowiedzianym terminie). Od 2014 roku był pełnomocnikiem zarządu województwa lubelskiego ds. rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, a następnie koordynatorem jego budowy. Zaangażowany m.in. w działalność Wspólnoty Polskiej, organizacji wspierającej Polonię na Wschodzie.

Grzegorz Muszyński, Polska

BIM w budownictwie w kontekście rewolucji przemysłowej 4.0

W obliczu rozległych zmian zachodzących w ogólnoświatowym przemyśle budowlanym na skutek rozwoju narzędzi komputerowych BIM (modelowania informacji o budynku), kluczowe staje się dostrzeżenie wpływu tego procesu na rynek pracy w branży budowlanej. Nowoczesne technologie pojawiające się w branży budowlanej, np. druk 3D, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, Internet rzeczy, zdalnie sterowane lub autonomiczne maszyny budowlane, a także przetwarzanie chmurowe, wymaga od pracowników nowych umiejętności. Dotyczy to wszystkich uczestników procesu budowlanego, nie tylko projektantów, jak w latach 90., gdy wprowadzano technologie CAD. Co więcej, praktycznie wszystkie te technologie są w mniejszym bądź większym stopniu oparte na modelu BIM. Podobnie jak gwałtowna komputeryzacja w ubiegłym stuleciu przyczyniła się do nadejścia ery zawodów IT, w najbliższych latach możemy spodziewać się podobnych zmian w branży budowlanej w związku z rewolucją BIM.

Marek Salamak, Politechnika Śląska.
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mechaniki i Mostów Politechniki Śląskiej. Ekspert w dziedzinie budownictwa mostowego, a zwłaszcza mostów z betonu sprężonego i dynamiki mostów. Projektant i rzeczoznawca mostowy. Twórca akredytowanego laboratorium badawczego mostów na Politechnice Śląskiej. Specjalista z zakresu technik CAD i BIM. Twórca popularnego w branży programu BestCAD do projektowania mostów. Koordynator europejskiego projektu Asia-Link, którego celem było opracowanie podstaw systemu szkolenia inspektorów mostowych oraz zarządzania mostami w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Członek Rady Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM. Przewodniczący Oddziału Górnośląskiego Związku Mostowców RP.

Marek Salamak, Polska

Projektowanie, produkcja, montaż i wdrażanie na rynek domów jednorodzinnych z prefabrykatów betonowych

W dobie zdigitalizowanego projektowania 3D wznoszenie konstrukcji przy pomocy wyrobów betonowych wykonywanych w technologii wet-cast daje całkowicie nowe możliwości znacznego uproszczenia tradycyjnych procesów budowlanych wykonywanych w trudnych warunkach na placu budowy. Prefabrykowane przemysłowo komponenty konstrukcyjne wymuszają na wszystkich uczestnikach procesu budowlanego wcześniejsze dokładne planowanie obejmujące wszystkie branże, zanim jeszcze zabetonowanyzostanie pierwszy fundament. Zastosowanie wizualizacji 3D w fazie planowania przesuwa granice dotychczasowych możliwości i daje szansę wyprodukowania prefabrykatów betonowych uwzględniających wszystkie instalacje i zabetonowywane akcesoria. Schemat jest naprawdę prosty: im wcześniej i bardziej szczegółowo przygotowany zostanie dokładny i uwzględniający wszystkie branże projekt, tym większa będzie ekonomiczna korzyść wysokiej jakości budownictwa masywnego, bez konieczności wypracowywania kompromisów. Wystarczająco wczesne przygotowanie całych seryjnych komponentów z prefabrykowanych elementów betonowych, elementów stropowych, okien oraz konfekcjonowanych instalacji już dziś wskazują kierunek, w którym będziemy podążać w przyszłości.

Volker Weidemann, ur. 1963. Mistrz rzemiosła elektrotechnicznego; 1988 Technika automatyzacji i procesów; 1991 Administracja gospodarcza i businessowa, Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa; 1984 Praca w Walther-Mühle KG, zarządzanie projektem “Całkowicie zautomatyzowane operacje 24-godzinne”; 1987 Praca w Lösch Betonwerke GmbH, kompletacja pierwszej instalacji do produkcji elementów stropowych sterowanej CAD-CAM; 1991 Awans na członka zarządu i budowa pierwszego wielofunkcyjnego systemu do produkcji ścian warstwowych; 1997 Opracowanie i setup systemu produkcji elementów; członek zarządu Lösch Systembauteile GmbH & Co. KG; 2007 Dyrekcja generalna CEMEX Beton-Bauteile GmbH – 5 zakładów produkcyjnych i 400 pracowników; 2013 Zarząd xebex GmbH – produkcja, a począwszy od 2016 roku komponenty systemowe.

Volker Weidemann, Niemcy

Optyczne monitorowanie jakości w produkcji kostki brukowej

Dzisiejsze bloczki betonowe nie są już po prostu kwadratowe, szare i praktyczne. Nastąpiła pewna transformacja. Na ulicach, w strefach dla pieszych oraz w obszarze publicznym i prywatnym bloczki betonowe cieszą różnorodnością kształtów, barw i struktur powierzchni. Produkty betonowe stosowane w tych obszarach są wytwarzane, obrabiane i pakietowane w całkowicie zautomatyzowanych zakładach prefabrykacji betonu. Wkład człowieka ogranicza się zazwyczaj do kontrolowania procesu produkcji i jakości wyrobów.

Dr inż. Justus Lipowsky: 10/1994 – 12/2001 studia dyplomowe na kierunku techniki procesowej na BTU Cottbus; 05/2002 – 09/2002 pracownik naukowy w Katedrze Techniki Procesów Mechanicznych i Mechaniki Przepływów na TU Kaiserslautern; 10/2002 – 10/2009 pracownik naukowy w Katedrze Techniki Procesów Mechanicznych na MLU Halle-Wittenberg; od 03/2010 pracownik naukowy w IAB Institut für Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH ze specjalizacją w dziedzinie symulacji cząstek; 05/2013 obrona pracy doktorskiej na MLU Halle-Wittenberg, pt. „Aspekty niestacjonarnej symulacji wirowych przepływów cząstek metodą Eulera-Lagrange'a“; od 07/2015 kierownik działu techniki procesowej w IAB.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Justus Lipowsky, Niemcy

Design thinking – współczesna metoda kreacji produktów nawierzchniowych.

Dynamiczny rozwój gospodarki przestrzennej i urbanistki, a wraz z tym wzrost wymagań w segmencie produktów nawierzchniowych w sektorze inwestycji publicznych i prywatnych wymusza na producentach materiałów betonowych nowego i bardziej kreatywnego skupienia się na ofercie. Świadomy klient oczekuje produktów estetycznych, funkcjonalnych, ale przede wszystkim zgodnych z wymogami technicznymi. Współczesna metoda kreacji innowacyjnych produktów DESIGN THINKING pozwala na dostarczenie klientowi właśnie takiego rozwiązania. To nowatorskie podejście do tworzenia i wdrożenia produktów zostało wykreowane na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Pierwszym promotorem idei myślenia projektowego był David M. Kally, twórca firmy IDEO wiodącej organizacji innowacyjnych produktów. Komercyjne zastosowanie narzędzia, jakim stało się DESIGN THINKING szybka ekspansja nowego myślenia w obszary światowego biznesu, popchnęło Davida Kally do utworzenia na Uniwersytecie Stanforda Instytutu Designu. Ten interdyscyplinarny ośrodek projektowy realizuje zadania i strategie dla wielu branż i instytucji na Świecie. W Europie w Poczdamie propagatorem metody jest HPI School of DESIGN THINKING.

Joanna Skrzypek Kierownik Działu R&D i Działu Projektowego w Libet S.A. Absolwentka Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; Architektury Wnętrz i Wzornictwa Politechniki Śląskiej oraz Psychologii w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W swoich działaniach łączy design i technologię, dzięki czemu powstają innowacyjne, wielofunkcyjne betonowe formy, które zmieniają przestrzeń i otoczenie w niestandardowe założenia. Współpracuje z uczelniami artystycznymi, w szczególności kierunkami Wzornictwa Przemysłowego co daje jej efekt synergii, który przekłada się na niekonwencjonalne i oryginalne projekty materiałów betonowych.

Joanna Skrzypek, Polska

Uszlachetnianie i potrójna ochrona wyrobów betonowych

Produkcja betonowej kostki brukowej jako wyrobu masowego w stale wysokiej jakości wymaga od producentów zastosowania wydajnych technologii i strategii zapewnienia jakości. Najskuteczniejszym sposobem walki z presją cenową w pełnej konkurencji branży są innowacyjne technologie połączone z doskonałym zrozumieniem potrzeb klienta. Niemiecka firma Gerwing opracowała nowy wyrób betonowy o wybitnych właściwościach estetycznych i trwałości. W prezentacji zostaną omówione technologie produkcji i strategie marketingowe tego znakomitego produktu.

Michael Gerwing studiował ekonomię na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Coburgu w Niemczech i ukończył studia w 1996 r. Od tego czasu jest dyrektorem zarządzającym w firmie Gerwing Steinwerke GmbH z siedzibą w Holdorf w Niemczech.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michael_Gerwing, Niemcy

Pomysły z wartością dodaną – inteligentne rozwiązania dla maszyn do produkcji materiałów budowlanych

Istnieje szerokie spektrum procesów technologicznych i maszyn do produkcji materiałów budowlanych. Ich poziom techniczny w krajach uprzemysłowionych osiągnął tak wysoki standard, że rzadko zdarzają się już fundamentalne innowacje w tej dziedzinie. Mimo to ulepszanie bądź rozwijanie powszechnie stosowanych procesów produkcyjnych na drodze innowacyjnych (częściowo) rozwiązań może przynieść producentom materiałów budowlanych określone korzyści, na przykład:
  • wyższą efektywność kosztową,
  • poprawę jakości produktów,
  • zmniejszenie wpływu na środowisko.
IAB Weimar gGmbH w ścisłej współpracy z partnerami z przemysłu pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które w przyszłości zostaną zintegrowane z istniejącymi procesami produkcyjnymi, oraz doprowadza je do etapu pełnej gotowości do zastosowania.

Dr inż. Justus Lipowsky: 10/1994 – 12/2001 studia dyplomowe na kierunku techniki procesowej na BTU Cottbus; 05/2002 – 09/2002 pracownik naukowy w Katedrze Techniki Procesów Mechanicznych i Mechaniki Przepływów na TU Kaiserslautern; 10/2002 – 10/2009 pracownik naukowy w Katedrze Techniki Procesów Mechanicznych na MLU Halle-Wittenberg; od 03/2010 pracownik naukowy w IAB Institut für Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH ze specjalizacją w dziedzinie symulacji cząstek; 05/2013 obrona pracy doktorskiej na MLU Halle-Wittenberg, pt. „Aspekty niestacjonarnej symulacji wirowych przepływów cząstek metodą Eulera-Lagrange'a“; od 07/2015 kierownik działu techniki procesowej w IAB.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Justus Lipowsky, Niemcy